گـــــــُنجــ ـ ـــشکــ هــای 8 آبـــانـ
هـــَمیشــه دلواپســــــ شادمانــــــی تو هستــــــم بـــــمان بـــا مـــَن
چـــــرآ نمیــایی؟؟؟؟

تو چرا نمی­آیی؟
درها باز است
و خیابانها چون سپیده­دمی برابر تو باز می­شوند.
گلهای آفتابگردان خاموش روبروی عکس تو خم می­گردند
و سایه­ها گرفته و بوکشان به جستجوی شکاری می­چرخند.
...
من میان همین درگاه مانده­ام
و صدای پایت –عجیب است!- نزدیک می­شود،
اما تو به خانه نمی­رسی.
چقدر تنهایی سخت است!
آه، چقدر بی تو به سر بردن دشوار است!
تابستان پیر و خسته پای سیب­بنی بار سفر می­بندد
و میوه­های زیر درختی را در خورجینش می­گذارد.
پهلوان خسته، چقدر تنها مانده­ای!
دکمه­های پیرهنت ریخته است.
تو اینهمه پاییز و تابستان را چگونه از میان بیابانها باید بگذری؟
تو می­روی،
من و دریا اما همیشه همین­جا می­مانیم.
...
چقدر تاریکی بد است!
تاریکی از لابلای تنهایی در سینه آدم نشت می­کند
و دلم آدمی فرو می­ریزد،
اما تو که سینه من نیستی؛
در خون منی،
خورشیدی که قلب زمین شکسته را روشن می­کنی.
چقدر تنهایی سخت است!
آه، چقدر بی تو به سر بردن دشوار است!
...
نگران چیزی نیستم؛
فقط تو کناره­ای، جایی پنهان شو تا باران بماند.
...
اینان هنوز باور نمی­کنند که تو ناگهان به شکل پرنده­­ای پریدی،
اما بالت را باز نکردی.
کفشت را پوشیدی
و مثل گوزنی رهاشده از من رمیدی.
...
چقدر تنهایی سخت است!
آه، چقدر بی تو به سر بردن دشوار است!
...
غرق می­شوم.
با نور و باد و لاجورد و سپیده بخار می­شوم
و آسمان شرابی شکل تو را می­گیرد.

 

/» س.ج.م «/پنجشنبه 30 بهمن1393/
بـــرای عشــــقَم
                                                   

هــــَمین

تـــ ـ  ـ ـــو بــاشی و بــاران

 

 

/» س.ج.م «/دوشنبه 27 بهمن1393/
ایــــن عــالی بـــُود .. مـــُنتــظرتَم

هميـ ـ ـ ـشه منتظـــــرت هَــستم
خيال مي کنــم پشتـــ در ايســتاده اي و در ميزنــي
اينقدر اين در کهنه را باز و بـــسته کرده ام که لولايـــش شکستهـ است
لولاي شکسته در را عوض ميکنم
انگار کسي در ميزند
در را باز مي کنم و در خيالــــم تو را مي بينـــم که پشـ ـ ـــت در ايستاده اي
مي گويـــــم :
خوش آمـــــــدي
ولي تو نيـ ـ ـ ــــستي
پشت در تنهاييست
در را مي بندم و باز دوباره باز ميکنم
ولي هنوز هــــَم نيستــــــــي
اينقــــَدر باز ميکنم و مي بنــــدم که لولاي در دوبـــاره مي شــــکند
کاش مي آمدي
مي دانمــ چشــــم خسـ ـ ـته ام بسته خواهـــَد شد
قلبم خسته ام خواهد ايستاد
ولي تو نخواهــــي آمد

تا آخر عــــُمر فقط هميــن خواهد بود
من و در و لـــولاي شکسته
و حســـرت ديدار تو
فقط همــــين

/» س.ج.م «/جمعه 3 بهمن1393/
دَرد دوریــــــ
     

              

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را

 

به هـمه کــــس بگویـــم

 

پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم...! ! !


تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . .

 

نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی

 

/» س.ج.م «/یکشنبه 28 دی1393/

 

اگه گفتی اشتباهش کجاست؟

هر3تاشو بادقت بخون!!
.
.
.
بسم الله الرحمن الرحیم
 
قل هو الله احد- الله الصمد- لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
قل هو الله احد -الله الصمد -لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
قل هو الله احد -الله الصمد -لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد
.
.
.
 
 
 
خوب دیگه نگرد
 
اشتباهی نداره
 
ثواب ختم یه قرآن را بردی 
 
منم تو ثوابتون شریکم
 
 
/» س.ج.م «/چهارشنبه 17 دی1393/

 

بخواهید تا به شما داده شود،

بجویید تا بیابید،

در بزنید تا به روی شما باز شود،

زیرا هر که چیزی بخواهد، به دست خواهد آورد،

و هر که بجوید ، خواهد یافت .

کافی است در بزنید که در به رویتان باز می شود.

عیسی مسیح (ع)

゜*かわいぃ*゜ デコメ絵文字 ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 顔文字 はーと のデコメ絵文字 ハート(*μ_μ)♪ のデコメ絵文字 顔文字 はーと のデコメ絵文字 ゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字 顔文字(///∇///) のデコメ絵文字 ゜*かわいぃ*゜ のデコメ絵文字 ゜*かわいぃ*゜ デコメ絵文字 ゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字 顔文字 のデコメ絵文字 ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

 

/» س.ج.م «/جمعه 12 دی1393/
مـــــُهــم تــوئـــی . . .

 

 

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ


ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،


 مهم تویــــــــ ــــے . .


کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

 

 

/» س.ج.م «/چهارشنبه 19 آذر1393/
خـــــُدایـــ ـ ـ ـــا

 

خُدایا…


مَن میدانَـــــــــــ ـ ـ ـــم


تُو هـَــــم میدانــی


کـه شُدَنـی نیست…


حَتــ ـ ـــی اَگر مُعجِزه کُنـــی


باز هَــ ـ ـــم…


او یِک آرِزوی ِمَحال اَستـــــ ـ ـــــ ..

 

http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Namayesh16/09.jpg

/» س.ج.م «/سه شنبه 18 آذر1393/
بــــرای مـــُخاطــَبـــــَم

 

 اَگــــَر مـﮯבآنـﮯ בَر دُنیـآ ڪــَسـﮯ هست%E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

ڪـﮧ بـآ בیـבَنــَش  رَنگ رُפֿـســآرَت تغیـــیر میڪنــَב  ،%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

و صــِב اے  قــَلبـَت اَبرویــَت را  بـﮧ تــآراج میبــَرב  ،..   %E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

مــهـم نیــست ڪـﮧ او مـآل تــو بــآشــَב  ...%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

مــهــِم این استــ کـﮧ فـــَقــَط بــــآشـَב  ،   %E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

زِنـבگیـــ ڪــُنـב  ،  %E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

لــِذَت ببرَב    و%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

نــَفــَس بـــڪشــَב  ...%E7%AC%91%E9%A1%94_m.gif

 

 

  64752576653375400719.jpg

 

/» س.ج.م «/دوشنبه 17 آذر1393/
هیچــــی نــی جـــُز تــــــــو .. ..

 

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字سلــآمتـ見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
 
 
 
 
見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字בلـموטּ،جیبــمون ، یخچــآل خونـموטּ ،見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
 
 
 

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字ڪــﮧ هیــچی تـو هیـچ ڪـבومشـون نیسـتــ ـ !見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字

 

http://uploadax.com/images/74770162747433767528.gif

 

 

/» س.ج.م «/یکشنبه 16 آذر1393/
قلـــــــبـــَم مــال تـــُوســتــــ . . .
 

ドット のデコメ絵文字 آخـــــرین فـــハート のデコメ絵文字ــردی کـــــه , ドット のデコメ絵文字
 
درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,
 
ドット のデコメ絵文字 در مـــــوردش فکـــ森ガール のデコメ絵文字ــر می کنیـــــد ... ドット のデコメ絵文字
 
کســـــی اســـــت کـــــه ,
 
ドット のデコメ絵文字 " قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........゜*記号*゜ のデコメ絵文字 ドット のデコメ絵文字
 
 
 
 
 
 
/» س.ج.م «/یکشنبه 16 آذر1393/

 

بــــاور کــــن !

کــــار مــــن نیستــــ ،

کــــار ِ - خــــداستــــ ...

" دلـــ♥ــــم "

جایــــی

میــــان ِ- نَفَس هایَتــ♥ــــــ-

گیــــر کــــرده استــــــــ ...

 

 


Continue
/» س.ج.م «/یکشنبه 2 آذر1393/
مــــُرتضی پـــاشایــی اَبــدی شــُد . . .


تــــــــَحمل نداره نبـ ــــاشی

دلــی که تو تنـ ـ ـــها خداشـــی
/» س.ج.م «/یکشنبه 25 آبان1393/
بــــرای تــــو
 

من خــــــــــوشبخــــت ترینم ..

 

چـــون تــــــــو رو دارم ..

 

تــــــویی که ..

 

حتـــــی فکر کردن بهت ..

 

قلبمـــــو گرم میکـــــنه ..

 

تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم ..

 

هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم

 

محبوب ِ قلبـــــم ..

 

دوستــــــت دارم
/» س.ج.م «/سه شنبه 20 آبان1393/
أَلسَّلامُ عَلَى الاَْعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِ


  ای فرات شرم برتو باد..
                        چگونه عطش عبـــــــاس (ع) را دیدی

             و تا پای خیمه ها با او همسفر نشدی ....؟!

                                   و هنوز پای رفتن داری ؟..

/» س.ج.م «/چهارشنبه 14 آبان1393/